Σάββατο, 14 Ιουνίου 2008

ETC (ET CETERA)

Etymology of ETC.

The abbreviation etc (formerly as &c) stands for the Latin expression et cetera (and the others, and the rest), which is a transliteration of the Greek και έτερα (ke etera; and the others).

In modern Greek
α) έτερος: the other [heteros]
β) ετερόδοξος: heterodox [heterodoxos]
_
Η συντομογραφία etc (και τα άλλα, και τα λοιπά) προέρχεται από τη λατινική έκφραση et cetera (και τα άλλα), που αποτελεί μεταγραφή του ελληνικού και έτερα.
_
Και έτερα (ke etera) -> et cetera -> etc

Post 31.


In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: