Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

Etymology of plagiarism

Origin of plagiarism
Plagiarism is the use of the work (usually the language and thoughts) of another author without mentioning the original source. The word comes from the Latin plagiarius (kidnapper, literary thief) from plagium (kidnapping), which derives from the Greek plagios (one who acts indirectly, oblique, devious; πλάγιος).

From the same root.
plagiarist, plagiary, plagiarize

In modern Greek (Romeika)
a) plagios: one who acts indirectly, oblique, devious, indirect [πλάγιος]

Η λέξη plagiarism (λογοκλοπή, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας) προέρχεται από το Λατινικό plagiarius (απαγωγέας, λογοκλόπος) από το plagium, το οποίο προέρχεται από το ελληνικό πλάγιος.

Post 118.


______________________________________________

Tags within the post: etymology of plagiarize, etymology of plagiarism, etymology of plagiarist, etymology of plagiary, origin of plagiarize, origin of plagiarism, origin of plagiarist, origin of plagiary, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: