Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Etymology of rural, room

Origin of rural, room
Rural comes from the Latin ruralis (of the countryside) from rus (gen. ruris; open land, country), which derives from the Greek arura (arable land) from the verb aroo (cultivate, farm, plough).

From the same root.
English:
arable, room, rustic, rustication
French:
rural, rustique, rusticite, rustre
Italian:
rurale, rustico, rusticita

In modern Greek (Romeika, the language of Romei-Romans)
a) arureos: big rat, field-mouse [αρουραίος]

Η λέξη rural (αγροτικός) προέρχεται από το Λατινικό ruralis από το rus (γεν. ruris; γή, εξοχή, ανοικτός χώρος), το οποίο προέρχεται από το ελληνικό άρουρα (καλλιεργήσιμη γη) από το ρήμα αρόω (οργώνω, καλλιεργώ). Από την ίδια ρίζα: άροτρο και άροσις. Γνωστή είναι και η φράση του Αχιλλέα: ¨εγενόμην άχθος αρούρης".

Post 120.


______________________________________________

Tags within the post: etymology of rural, etymology of arable, etymology of room, etymology of rustic, etymology of rustication, origin of rural, origin of arable, origin of room, origin of rustic, origin of rustication, etymologie de rural, etymologie de rustique, etymologie de rusticite, etymologie de rustre, etymologie, origine de rural, origine de rustique, origine de rusticite, origine de rustre, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: