Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

Etymology of anchoret

Etymology of anchoret
The word anchoret (a person who lives alone and apart from society; hermit) comes from the Latin anachoreta, which is a transliteration of the Greek anachoretis (anchoret; αναχωρητής ) from the verb anachoro (leave; ana+choro; αναχωρώ)

From the same root:
anchoress; anchorite, anachoretisism; anchorage

In modern Greek (Romeika)
a) anachoretis: anchoret, hermit (αναχωρητής)
b) anachoro: leave; depart, set out/off (αναχωρώ)
c) anachoritismos: anachoretisism (αναχωρητισμός)
d) anachorisi: departure (αναχώρηση)

Η λέξη anchoret (αναχωρητής) προέρχεται από το Λατινικό anachoreta, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού αναχωρητής

Post 100.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/Tags within the post
Etymology of anchoret etymology of anchoress; etymology of anchorite, etymology of anachoretisism, etymology of anchorage, etymology of English, learn easily Greek using cognates, origin of anchoret, origin of anchoress; origin of anchorite, origin of anachoretisism, origin of anchorage, origin of English, origin of Latin.

Etymology of toll

Etymology of toll
The word toll (tax, fee) derives from the late Latin tolonium from the Latin telonium (tollhouse), which is a transliteration of the Greek telonion (tollhouse; τελωνείον), from telos (tax, fee, end, aim; τέλος).


From the same root:
tollage, toll- (-house, -booth, -gate)


In modern Greek (Romeika)
a) telos: toll (τέλος)
b) telonio: customs, custom-house (τελωνείο)
c) teloniakos: customs inspector (τελωνειακός, τελώνης)


Η λέξη toll (τέλος) προέρχεται από το Λατινικό tolonium από το το telonium (τελωνείο), το οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού τελωνείον από το τέλος.


Post 99.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Tags within the post:
Etymology of toll, ετυμολογία, τέλος, τελωνείο, etymology of Latin, etymology of English words, learn easily Greek using cognates, etymology of tollage, etymology of tollhouse, etymology of tolbooth, etymology of tollgate, etymologie, etymologia, origin of toll, ετυμολογία, origin of Latin, origin of English words, origin of tollage, origin of tollhouse, origin of tolbooth, origin of tollgate

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

Etymology of Peter

Etymology of Peter
The proper name Peter derives from the Greek name Petros from petra (stone, rock; πέτρα) implying the endurance and steadiness of the character (steady as a rock).


From the same root:
Other languages: It. Pietro, Sp. Pedro, Fr. Pierre etc
Surnames: Pierce, Pearson, Parkin, Perkin etc
Common words: petrify, petro-, petroleum, petrol, petrolatum, petrology.


In modern Greek (Romeika).
a) Petros: Peter (Πέτρος)
b) petra: stone, rock (πέτρα)
c) petreleo: petroleum (πετρέλαιο)
d) petrinos: stony, rocky (πέτρινος)
e)petrono:
petrify (πετρώνω)

Το όνομα Peter (Πέτρος) προέρχεται από το Ελληνικό Πέτρος.

Post 98.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/


Tags within the post:
etymology of Peter, etymology of Pietro, etymology of Pedro, etymology of Pierre, etymology of Pierce, etymology of Pearson, etymology of Parkin, etymology of Perkin, etymology of petrify, etymology of petro-, etymology of petroleum, etymology of petrol, etymology of petrolatum, etymology of petrology, etymologie de Pierre, origin of Peter, origin of Pietro, origin of Pedro, origin of Pierre, origin of Pierce, origin of Pearson, origin of Parkin, origin of Perkin, origin of petrify, origin of petro-, origin of petroleum, origin of petrol, origin of petrolatum, origin of petrology.