Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Etymology of pectoral

Origin of the word pectoral

The word pectoral (pertaining to the breast), comes from the Latin pectoralis from pectus (breast, chest), fom the Greek pectos (compact, firm; Gr.: πηκτός)Post 170.

.
Δεν υπάρχουν σχόλια: