Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Etymology of labor

The verb labor (perform manual or physical work; work hard, take pains) comes from the French labourer, from the Latin laborate/labor, which most probably derives from the Greek verb lamvano/lavo (to undertake; Gr: λαμβάνω).

Note: Some etymologize labor from the Greek word laepsiros [one who runs very fast, agile, speedy; la+aepsiros; Gr: λαιψηρός, λα+αιψηρός].

From the same root: laboratory, laborious, collaborate, collaboration.

In modern Greek (Romeika, Rumca)
a) lamvano: receive, take, get, obtain [Gr: λαμβάνω]
b) analamvano: undertake, resume, retake [Gr: αναλαμβάνω]
c) syllamvano: arrest, catch, take, capture [Gr: συλλαμβάνω]
d) lipsi: receiving, receipt, reception, taking [Gr: λήψη]


________________________ Post 202. _______________________See also: Luke 10:40 "Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συν-αντι-λάβηται." , "...Tell her to help me (to work with me, to com-laborate/to collaborate with me)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: