Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Etymology of corpus, corps, shear

Origin of corpus, corps, shear
The Latin word corpus derives from the Greek Aeolic form corpos of the word cormos (trunk of a tree), which comes from the verb ceiro (to cut, to clip, to shear; κείρω). The trunk of a tree was called cormos, since the leafs, the branches and the boughs of a tree were cut off from the main body of the tree.


From the same root
English:
corps, corporal, corporation, incorporate, corset, corporality, corporeal, corporealize, corporeity, corpse, corpulence, corpuscle, shear
French: corps, corporel, corporation, corsage, echarper
Italian:
corpo, corporale, corporatione, corsetto
German:
Korper, Korporal, Korps, Korporation, scheren
Spanish:
cuerpo, corporal, corporacion, corse.In modern Greek (Romeika, the language of Romei - Romans/Ρωμηοί)
a) ceiro: cut somebody's hair, barber, shear [κείρω]
b) cormos:
trunk of a tree, torso [κορμός]
c) curevo:
cut somebody's hair, barber [κουρεύω]
d) curio:
barbershop [κουρείο]
e) cerma: coin [κέρμα]


NOTE1: Some etymologize corpus from the Greek word chroos (gen. of chros: body, skin; χρώς). Words from this root in modern Greek: χροιά, χρώμα, χρωστήρας, χρωτίζω, χρωματίζω.

NOTE2: Some etymologize the word shore from the verb shear as the shore devides the land from the sea.

_

Η λέξη corpus (σώμα, συλλογή) προέρχεται από τη λέξη κορμός από το ρήμα κείρω (αποκόπτω, κουρεύω). Από την ίδια ρίζα και το ρήμα shear (κόπτω, κουρεύω).

Post 121._______________________________________________________

Tags within the post: etymology of corpus, etymology of corps, etymology of corporal, etymology of corporation, etymology of incorporate, etymology of corset, etymology of corporality, etymology of corporeal, etymology of corporealize, etymology of corporeity, etymology of corpse, etymology of corpulence, etymology of corpuscle, etymology of shear, origin of corpus, origin of corps, origin of corporal, origin of corporation, origin of incorporate, origin of corset, origin of corporality, origin of corporeal, origin of corporealize, origin of corporeity, origin of corpse, origin of corpulence, origin of corpuscle, origin of shear, etymologie de corps, etymologie de corporel, etymologie de corporation, etymologie de corsage, etymologie de echarper, origine, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/


Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Etymology of rural, room

Origin of rural, room
Rural comes from the Latin ruralis (of the countryside) from rus (gen. ruris; open land, country), which derives from the Greek arura (arable land) from the verb aroo (cultivate, farm, plough).

From the same root.
English:
arable, room, rustic, rustication
French:
rural, rustique, rusticite, rustre
Italian:
rurale, rustico, rusticita

In modern Greek (Romeika, the language of Romei-Romans)
a) arureos: big rat, field-mouse [αρουραίος]

Η λέξη rural (αγροτικός) προέρχεται από το Λατινικό ruralis από το rus (γεν. ruris; γή, εξοχή, ανοικτός χώρος), το οποίο προέρχεται από το ελληνικό άρουρα (καλλιεργήσιμη γη) από το ρήμα αρόω (οργώνω, καλλιεργώ). Από την ίδια ρίζα: άροτρο και άροσις. Γνωστή είναι και η φράση του Αχιλλέα: ¨εγενόμην άχθος αρούρης".

Post 120.


______________________________________________

Tags within the post: etymology of rural, etymology of arable, etymology of room, etymology of rustic, etymology of rustication, origin of rural, origin of arable, origin of room, origin of rustic, origin of rustication, etymologie de rural, etymologie de rustique, etymologie de rusticite, etymologie de rustre, etymologie, origine de rural, origine de rustique, origine de rusticite, origine de rustre, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Etymology of comb

Origin of comb
The word comb (toothed implement for straightening the hair) comes from the old Germanic kamb, which derives from the ancient greek word gomfos (big sphenoid nail used in shipbuilding; γόμφος)

In modern Greek (Romeika)
a) gomfios:
molar, grinter (γομφίος)
b) gofos:
hip (γοφός)

Η λέξη comb (χτένα) προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη γομφός (μεγάλου μεγέθους σφηνοειδές καρφί από μέταλλο ή ξύλο κατάλληλο για τη ναυπήγηση πλοίων, κάθε είδος συνδέσεως). Από την ίδια ρίζα προέρχoνται ο γομφίος και ο γοφός.

Post 119.
________________________________________________
Tags within the post: etymology of comb, origin of comb, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

http://www.etymonline.com/index.php?search=comb&searchmode=none
http://omileiteeuropaika.blogspot.com/


_

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

Etymology of plagiarism

Origin of plagiarism
Plagiarism is the use of the work (usually the language and thoughts) of another author without mentioning the original source. The word comes from the Latin plagiarius (kidnapper, literary thief) from plagium (kidnapping), which derives from the Greek plagios (one who acts indirectly, oblique, devious; πλάγιος).

From the same root.
plagiarist, plagiary, plagiarize

In modern Greek (Romeika)
a) plagios: one who acts indirectly, oblique, devious, indirect [πλάγιος]

Η λέξη plagiarism (λογοκλοπή, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας) προέρχεται από το Λατινικό plagiarius (απαγωγέας, λογοκλόπος) από το plagium, το οποίο προέρχεται από το ελληνικό πλάγιος.

Post 118.


______________________________________________

Tags within the post: etymology of plagiarize, etymology of plagiarism, etymology of plagiarist, etymology of plagiary, origin of plagiarize, origin of plagiarism, origin of plagiarist, origin of plagiary, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Etymology of Angel, Angelina, Angie

Origin of Angel, Angelina, Angie.
The word angel along with the proper name Angel is a transliteration of the Greek proper name Angelos from angelos (angel, messenger, the one who announce, who report something;).

Other forms of the name:
Angela, Angelia, Angelica, Angelina, Angelle, Angie

In modern Greek (Romeika):
a) Angelos: Angel [Άγγελος]
b) Angela: Angela [Αγγέλα]
c) angelos: angel [άγγελος]
c) angelia: news, message, notice [αγγελία]
________________
Tags within the post: etymology of Angela, etymology of Angel, etymology of Angelia, etymology of Angelica, etymology of Angelina, etymology of Angelle, etymology of Angie, origin of Angela, origin of Angel, origin of Angelia, origin of Angelica, origin of Angelina, origin of Angelle, origin of Angie, etymology of proper names, origin of proper names