Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009

Etymology of taxi and tax

Etymology of taxi, tax.
The word taxi is shortening of the taximeter cab (introduced in London in March 1907), from taximeter (automatic meter to record the distance and fare) [1898] from the French taximetre, from the German Taxameter (1890), which was coined from the Latin taxa (tax, charge) from taxo (to evaluate, to put in an order, to fix the value of a thing, to rate, to tax, to touch), from the Greek verb tasso (to put in an order, to fix the value of a thing; τάσσω).

From the same root:
English: taximeter, taxation, tax- (-collector, -free, -payer etc), taxis, taxology, taxonomy, task.
French: taxer, taxation, taxe, taxi, taximetre, taxiphone, tache
Italian: tassare, tassazione, tasso, tassi
Spanish: tasar, tasacion, tasa, taxi, taximetro
German: taxieren, Taxierung, Taxe, Taxi, Taxameter


In modern Greek:
a) tasso: classify, put in order [τάσσω]
b) katatasso: classify, rate, rank, categorize, enlist [κατατάσσω]
c) taxinomisi: taxonomy [ταξινόμηση]
d) taxi: order, class [τάξη]
e) katataxi: classification, ranking, taring, enrolment [κατάταξη]
f) taxi: taxi [ταξί]
g) taximetro: taximeter [ταξίμετρο]

Η λέξη taxi (ταξί) αποτελεί συντόμευση του taximeter (ταξίμετρου), το οποίο προέρχεται από το Λατινικό taxa (φόρος, τέλος, δαπάνη) από το ρήμα taxo (εκτιμώ την αξία ενός πράγματος, διατάσσω, κατατάσσω, ακουμπώ) από το ελληνικό ρήμα τάσσω.

Post 91.


In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: