Κυριακή, 15 Ιουνίου 2008

MORON and IDIOT

Etymology of moron and idiot.

The word MORON (foolish, stupid, idiot) derives from the Latin morus, which is a transliteration of the Greek μωρός (moros; fοοlish, stupid).
The word IDIOT (stupid, foolish, dull, moron, mentally dificient person) derives from the Latin idiota, which is a transliteration of the Greek idiotis (person lacking professional skill, lit. private person used for ignorant person) from idios (one's own).From the same roots: idiom, idiomorphic, idiopathy, idiosyncrasy etc.In modern Greek
α) μωρός: stupid, foolish [moros]
β) μωρία: folly, stupidity [moria]
γ) μωρό: baby [moro]
δ) μωρολογία: nonsense, idle talk [morologia]
ε) μωραίνω: stupefy, drive mad [moreno]
στ) ιδίωμα: idiom [idioma]
ζ) ιδιωτεύω: retire into private life [idiotevo]
η) ιδιώτης: private individual, civilian [idiotis]
θ) ιδιωτικός: private, personal [idiotikos]
ι) ιδιόχρηστος: used by the owner himself [idohristos]
_


Η λέξη MORON (μωρός, ηλίθιος, πνευματικά ελλειπής ) προέρχεται από το λατινικό morus, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του ελληνικού μωρός.

The word IDIOT (μωρός, ηλίθιος, ) προέρχεται από το λατινικό idiota, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του ελληνικού ιδιώτης, από το ίδιος.μωρός (moros) -> morus -> moron
ίδιος (idios) -> ιδιώτης (idiotis) -> idiota -> idiotPost 32.In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: