Σάββατο, 28 Ιουνίου 2008

ETYMOLOGY OF SCRIPT, SUBSCRIPTION, INSCRIPTION, DESCRIPTION, SRIPTURE.

Etymology of script, subscription, inscription, description and Scripture.

The noun SCRIPT (something written) comes from the Latin scriptum (a writing, a book, a mark) from the verb scribo (to write), which is related to the Greek verb σκαριφώ (σκραιφώ) (scarifo - screfo; make a scratch, trace or mark with a pencil, write).

From the same root: subscribe, subscriber, subscription, inscription, description, Scripture.

In modern Greek:
α) σκαρίφημα: sketch, rough drawing [scarifima]
β) σκαριφώ: sketch, draw roughly [scarifo]

OED

Το ουσιαστικό SCRIPT (κείμενο, γραφή) προέρχεται από το λατινικό scriptum (κείμενο, βιβλίο) από το ρήμα scribo (γράφω), το οποίο σχετίζεται με το ελληνικό ρήμα σκαριφώ (σκραιφώ).

_______________________Post 34.______________________


Κυριακή, 15 Ιουνίου 2008

Etymology of bishop

Etymology of bishop

The word BISHOP derives from the Latin episcopus (bishop; contraction of both the beginning and the end of the word), from the Greek επίσκοπος (episcopos; watcher, overseer), from επί- (epi-; over) + σκοπός (scopos; watcher) from the verb σκοπέω (scopeo; observe, see).


In modern Greek
α) Επίσκοπος: bishop [episcopos]
β) επισκόπηση: inspection, review [episcopisi]
γ) επισκοπή: bishopric [episcopi]
δ) επισκοπώ: review, inspect [episcopo]
ε) σκοπός: aim, goal, object, scope, watcher, guard [scopos]
στ) σκοπιά: observation/look-out post, watch-tower [scopia]

OED
_
Η λέξη BISHOP (επίσκοπος) προέρχεται από το λατινικό αντίστοιχο episcopus, από το ελληνικό  επίσκοπος.


_____________________Post 33. ____________________
_


Etymology of MORON and IDIOT

Etymology of moron and idiot.

The word MORON (foolish, stupid, idiot) derives from the Latin morus, from the Greek μωρός (moros; fοοlish, stupid).


The word IDIOT (stupid, foolish, dull, moron, mentally dificient person) derives from the Latin idiota, from the Greek idiotis (person lacking professional skill, lit. private person used for ignorant person) from idios (one's own).


From the same roots: idiom, idiomorphic, idiopathy, idiosyncrasy etc.

In modern Greek
α) μωρός: stupid, foolish [moros]
β) μωρία: folly, stupidity [moria]
γ) μωρό: baby [moro]
δ) μωρολογία: nonsense, idle talk [morologia]
ε) μωραίνω: stupefy, drive mad [moreno]
στ) ιδίωμα: idiom [idioma]
ζ) ιδιωτεύω: retire into private life [idiotevo]
η) ιδιώτης: private individual, civilian [idiotis]
θ) ιδιωτικός: private, personal [idiotikos]
ι) ιδιόχρηστος: used by the owner himself [idohristos]


OED
OED2
_


Η λέξη MORON (μωρός, ηλίθιος, πνευματικά ελλειπής ) προέρχεται από το λατινικό morus, από το ελληνικό μωρός.

The word IDIOT (μωρός, ηλίθιος, ) προέρχεται από το λατινικό idiota, από το ελληνικό ιδιώτης, από το ίδιος.

_____________________________Post 32. ________________

Σάββατο, 14 Ιουνίου 2008

Etymology of butter

Etymology of butter.

The word BUTTER derives from the Latin butyrum (butter), from the Greek βούτυρον (boutyron; cow-cheese, butter) from βους (bous; cow) and τυρός (tyros; cheese).
_
In modern Greek:
α) βούτυρο: butter [butyro or better vutyro]
β) τυρί: cheese [tyri]
γ) βόδι: cow [bodi or better vodi]

OED
_
Η λέξη BUTTER προέρχεται από το λατινικό butyrum (βούτυρο), από το ελληνικό βούτυρον από το βους και τυρός.

_________________ Post 30. __________________