Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

Etymology of Constantine

Etymology of Constantine

The proper noun Constantine comes from the Latin constans (stable, steadfast, standing firm) from the verb consto (cum+sto) from the Greek verb sto (stand, standstill; ίστημι, στάω, στώ).
Con (cum, com) derives from the Greek syn (with; συν).

From the same route.

English: Constantinople [Constantinou polis: Constantine's city], constant, constancy, constantly, stable, stand, status, station, state, stance, stater, stationery, stasis, statical, rest, statistic, statue, statuary, stead, stature, substitute, stow, circumstance, institut, constitution, stay, steady, understand
.
French: stable, stabilite, stabulation, constance, etat, statere, station, stationner, stasimon, statique, stase, rester, statistique, statue, statuer, ester, stature, statut, constant, substituer
.
Italian: stabile, stabilita, staibilazione, constare, stato, statere, statione,stanza, stasi, statico, restare, statistico, statua, statuario, statura, statuto
.
Spanish: estable, estabilidad, estabilacion, estado, estandia, constancia, estater, estacion, estancia, estasis, estatico, estadistica, estatua, estar, estatura, substituir
.
German: stabil, Stabilitat, Staat, konstant, Stater, Station, stationieren, stauen, Stand, Stanze, statisch, stationar, Rest, Statistik, Statue, Statur, Statut, Stadt, Statt, stehen, verstehen
_

In modern Greek (Romeika)
.
a) Constantinos: Constantine [Κωνσταντίνος]
.
b) Constantinupolis: Constantinople [Κωνσταντινούπολη]
.
c) stasi: station, stand, posture, stop [Στάση]
.
d) statheros: stable [Σταθερός]
.
e) stathmi: level [Στάθμη]
.
f) istos: tissue (histos - see histology) [Ιστός]
.
g) staticos: static [Στατικός]
.
h) statistici: statistics [Στατιστική]
.
i) stathmos: station [Σταθμός]
.
_
Other words in modern Greek (Romeika)
There are many other words from the same root.
Some of them in Greek are:
(από-, κατά-, διά-, παρά-, περί-, από- κλ)σταση,
στήλη,
στηλιτεύω,
στήθος,
στάδιο,
στατήρας,
σταυρός,
διάστημα,
επιστάτης,
(παρα-, απο-)στάτης,
επαναστάτης,
ιστίο,
(ανά-, ακατά-, αδιά-, ανυπό-)στατος,
περίστατος,
αναντικατάστατος,
στατικός,
ασταθής,
στήμα,
συστάδην,
στήσιμο,
στασίδι,
εικονοστάσι,
στάνη,
σταματάω,
αναστατώνω κλ
_

Το όνομα Constantine (Κωνσταντίνος) προέρχεται από το Λατινικό constans (σταθερός) από το ρήμα consto (cum+sto), σύνθετη λέξη από το συν και το ρήμα στάω (στώ).
.
Post 97


_
Tags within the post
etymology of Constantinople, etymology of constant, etymology of constancy, etymology of constantly, etymology of stable, etymology of stand, etymology of status, etymology of station, etymology of state, etymology of stance, etymology of stater, etymology of stationery, etymology of stasis, etymology of statical, etymology of rest, etymology of statistic, etymology of statue, etymology of statuary, etymology of stead, etymology of stature, etymology of substitute, etymology of stow, etymology of circumstance, etymology of institut, etymology of constitution, etymology of stay, etymology of steady, etymology of understand

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

Etymology of place

Etymology of place

The word place (open space in a city, square, area, location) comes from the old French place from the late Latin placea (place, spot) from the Latin platea (courtyard, open space, broad street), which is a transliteration of the Greek plateia (open space in a city, square) from the Greek adjective plateia (broad, wide; πλατεία).
_
From the same root
Eglish: flat, piazza, platform, esplanade, plain, explain, plaice, plane (-tree) and most likely placard
French: place, platee, placer, placier, placeur, de-placer,
Italian: piazza, spianata, platea, piazzista, plateare, placel
Spanish: plaza, esplanade, platea, placer
German: Platz

In modern Greek (Romeika)
a) platia: square, open space in a city [πλατεία]
b) platys (fem. platia): broad, wide [πλατύς]
c) plateno: widen, broaden [πλαταίνω]
d) platanos: plane(-tree), platanus [πλάτανος]
e) piatsa: the open area (not necessarily a square) where taxis park when they are free and waiting for customers, taxi gathering spot, public square, piazza [πιάτσα]
_
Η λέξη place (πλατεία, ανοικτός χώρος σε μιά πόλη, τόπος, περιοχή) προέρχεται από το Λατινικό placea (τόπος) από το platea (αυλή, ευρύς δρόμος, πλατεία), το οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού πλατεία από το επίθετος πλατύς (-τεία).
_
Post 96.


In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

Etymology of exit

Etymology of exit
The verb exit comes from the Latin verb exeo - exitum [come/go out; ex (out)+ eo (go)], which derives from the Greek verb eximi - exite [come/go out; ex(out) + imi (go); έξειμι, έξιτε].

From the same root
English:
itinerate, transit, initial, ambition, issue,
French: itineraire, perir (from L. per-eo), ambition, issu, initial,

In modern Greek (Romeika)
a)
exitirio: certificate of discharge, discharge note [εξιτήριο]

Also from the same root in modern Greek (Romeika).
a) isthmos: isthmus [ισθμός]
b) prositos:
adj easy of access/ of approach, accessible, approachable [προσιτός]
c) itamos:
insolent, bold, audacious [ιταμός]
d) isitirio:
ticket [εισιτήριο]
e) anexitilos:
indelible [ανεξίτηλος]
f) ite:
come [ίτε -Ίτε παίδες Ελλήνων]

Το ρήμα exit προέρχεται από το Λατινικό ρήμα exeo [εξέρχομαι, ex (έξω)+ eo (έρχομαι)], το οποίο προέρχεται από το ρήμα έξειμι (εξέρχομαι, έξω + είμι).

Post 95



In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Σάββατο, 16 Μαΐου 2009

Etymology of tolerate, tolerance

Etymology of tolerate, tolerance

The verb tolerate comes from the Latin tolero (tolerate, bear, endure, raise), which derives from the Greek verb talao - tlo (tolerate, bear, endure, raise; τλάω -ώ).

From the same root.
English: tolerate, tolerable, tolerant, tolerance, toleration
French: tolerer, tolerable, tolerence, tolerant
Italian: tollerare, tollerabile, tolleranza, tollerante
Spanish: tolerar, tolerable, tolerancia, tolerantismo
German: tolerieren, Toleranz, tolerant, dulden, Duldung , Geduld

In modern Greek (Romeika).
a) tolmi: daring, boldness, audacity [τόλμη]
b) tolmo: dare [τολμώ]
c) tolmiros: daring, bold [τολμηρός]
d) talas: one who suffers, patient, enduring [τάλας]

Το ρήμα tolerate (ανέχομαι) προέρχεται από το Λατινικό tolero (ανέχομαι, υπομένω, καρτερώ), το οποίο προέρχεται από το Ελληνικό ρήμα τλάω -ώ (ανέχομαι, υπομένω, τολμώ να πράξω κάτι).

Post 94.



In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Etymology of Irene

Etymology of Irene
The female proper name Irene comes from the French Irene from the Latin Irene, which is a transliteration of the Greek Irini (peace; Eirini; Ειρήνη).

In modern Greek (Romeika).
1) irini: peace [ειρήνη]
2) irinevo: pavify, bring peace to, restore peace to [ειρηνεύω]
3) irinikos: peacefull, pacific [ειρηνικός]
4) irinistis: pacifist [ειρηνιστής]
5) irinopios: peace-maker, pacifier, conciliator [ειρηνοποιός]

Το όνομα Irene προέρχεται από το Λατινικό Irene, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού Ειρήνη.

Post 93.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/