Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

Etymology of Constantine

Etymology of Constantine

The proper noun Constantine comes from the Latin constans (stable, steadfast, standing firm) from the verb consto (cum+sto) from the Greek verb sto (stand, standstill; ίστημι, στάω, στώ).
Con (cum, com) derives from the Greek syn (with; συν).

From the same route.

English: Constantinople [Constantinou polis: Constantine's city], constant, constancy, constantly, stable, stand, status, station, state, stance, stater, stationery, stasis, statical, rest, statistic, statue, statuary, stead, stature, substitute, stow, circumstance, institut, constitution, stay, steady, understand
.
French: stable, stabilite, stabulation, constance, etat, statere, station, stationner, stasimon, statique, stase, rester, statistique, statue, statuer, ester, stature, statut, constant, substituer
.
Italian: stabile, stabilita, staibilazione, constare, stato, statere, statione,stanza, stasi, statico, restare, statistico, statua, statuario, statura, statuto
.
Spanish: estable, estabilidad, estabilacion, estado, estandia, constancia, estater, estacion, estancia, estasis, estatico, estadistica, estatua, estar, estatura, substituir
.
German: stabil, Stabilitat, Staat, konstant, Stater, Station, stationieren, stauen, Stand, Stanze, statisch, stationar, Rest, Statistik, Statue, Statur, Statut, Stadt, Statt, stehen, verstehen
_

In modern Greek (Romeika)
.
a) Constantinos: Constantine [Κωνσταντίνος]
.
b) Constantinupolis: Constantinople [Κωνσταντινούπολη]
.
c) stasi: station, stand, posture, stop [Στάση]
.
d) statheros: stable [Σταθερός]
.
e) stathmi: level [Στάθμη]
.
f) istos: tissue (histos - see histology) [Ιστός]
.
g) staticos: static [Στατικός]
.
h) statistici: statistics [Στατιστική]
.
i) stathmos: station [Σταθμός]
.
_
Other words in modern Greek (Romeika)
There are many other words from the same root.
Some of them in Greek are:
(από-, κατά-, διά-, παρά-, περί-, από- κλ)σταση,
στήλη,
στηλιτεύω,
στήθος,
στάδιο,
στατήρας,
σταυρός,
διάστημα,
επιστάτης,
(παρα-, απο-)στάτης,
επαναστάτης,
ιστίο,
(ανά-, ακατά-, αδιά-, ανυπό-)στατος,
περίστατος,
αναντικατάστατος,
στατικός,
ασταθής,
στήμα,
συστάδην,
στήσιμο,
στασίδι,
εικονοστάσι,
στάνη,
σταματάω,
αναστατώνω κλ
_

Το όνομα Constantine (Κωνσταντίνος) προέρχεται από το Λατινικό constans (σταθερός) από το ρήμα consto (cum+sto), σύνθετη λέξη από το συν και το ρήμα στάω (στώ).
.
Post 97


_
Tags within the post
etymology of Constantinople, etymology of constant, etymology of constancy, etymology of constantly, etymology of stable, etymology of stand, etymology of status, etymology of station, etymology of state, etymology of stance, etymology of stater, etymology of stationery, etymology of stasis, etymology of statical, etymology of rest, etymology of statistic, etymology of statue, etymology of statuary, etymology of stead, etymology of stature, etymology of substitute, etymology of stow, etymology of circumstance, etymology of institut, etymology of constitution, etymology of stay, etymology of steady, etymology of understand

Δεν υπάρχουν σχόλια: