Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

TONE

Tone derives from the Latin tonus, which is a transliteration of the Greek τόνος (tonos; tone) from the verb τείνω (teino; to stretch)

In modern Greek
a) τόνος: tone [tonos]
b) τείνω: stretch [teino]

Η λέξη tone (τόνος) προέρχεται από το Λατινικό tonus, το οποίο αποτελεί απλή μεταγραφή του Ελληνικού τόνος από το ρήμα τείνω.

τείνω (teino) --> τόνος (tonos) --> tonus --> tune

Post 55.


In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008

FRAUD

Etymology of fraud
Fraud comes from the Latin fraus-fraudis, which derives from the Greek φραδής (fradis; clever, smart, crafty).


Το fraud (απάτη, δόλος απατεώνας) προέρχεται από το Λατινικό fraus-fraudis, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό φραδής (συνετός, έξυπνος, έμπειρος).

φραδής (fradis) --> fraudis -- > fraud

Post 54.


Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

NORMAL

Etymology of normal

Normal comes from the Latin normalis (in conformity with rule) from norma (rule, pattern, lit. "carpenter's square"), which derives (via Etruscan) from the Greek γνώμων (gnomon; rule, "carpenter's square.").

From the same root: norm, normality.

In modern Greek
a) γνώμων:
rule, motto, goniometer, protractor [gnomon].

Το normal (φυσιολογικό, σύμφωνος με το νόμο) προέρχεται από το Λατινικό normalis από το norma (κανόνας, γνώμων), το οποίο προέρχεται (μεσω της γλώσσας των Ετρούσκων) από το Ελληνικό γνώμων.

Post 53.

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2008

LEAF - FOLIO

Etymology of folio and leaf

Leaf comes from the Latin folium (leaf), which derives from the Greek φύλλον (fyllon; leaf) per metathesis.

From the same root.
foliation, foliate, foliar, portfolio, leaflet etc.

In modern Greek
a) φύλλο: leaf [fylo]
b) φυλλάδιο: leaflet, booklet [fyladio]

Η λέξη leaf (φύλλο) προέρχεται από το Λατινικό folium (φύλλο), το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το Ελληνικό φύλλον με το μηχανισμό της μετάθεσης.

φύλλον (fyllon) --> folium --> folio/leaf.

Post 52


In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

TAXONOMY

Etymology of taxonomy

It derives from the French taxonomie coined from the Greek words taxis (τάξις; order, arrangement) + -nomia (method) from -nomos (νόμος; managing, law) from nemein (manage, distribute, put in order).

In modern Greek
a) τάξις: order [taxis]
b) νόμος: law [nomos]

Το taxonomy (ταξινόμηση) προέρχεται από τις λέξεις τάξις και νόμος

taxis + nomos --> taxonomy.

Post 51


In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/