Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2008

LEAF - FOLIO

Etymology of folio and leaf

Leaf comes from the Latin folium (leaf), which derives from the Greek φύλλον (fyllon; leaf) per metathesis.

From the same root.
foliation, foliate, foliar, portfolio, leaflet etc.

In modern Greek
a) φύλλο: leaf [fylo]
b) φυλλάδιο: leaflet, booklet [fyladio]

Η λέξη leaf (φύλλο) προέρχεται από το Λατινικό folium (φύλλο), το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το Ελληνικό φύλλον με το μηχανισμό της μετάθεσης.

φύλλον (fyllon) --> folium --> folio/leaf.

Post 52


In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: