Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Etymology of lean

Etymology of lean

The verb lean derives from the inf. klinein (κλίνειν) of the Greek verb klino (to slope, incline, bend; κλίνω). The verb klino was transliterated as clino in Latin.
_
See also "Etymology of climate" (Post 70)
_

From the same root
enclitic, recline, decline etc (clinare, reclinare, declinare, inclinare etc. )

In modern Greek
a) clino: to slope, incline, bend [κλίνω]
b) encliticos: enclitic [εγκλιτικός]


Το ρήμα lean (κλίνω, γέρνω, στηρίζομαι, ακουμπώ) προέρχεται από το ρήμα κλίνω (απαρ. κλίνειν).

Post 72.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Etymology of clinic

Etymology of clinic

The word clinic derives from the Latin clinicus (a bedridden person, a physician attending such), which is a transliteration of the Greek clinicos (κλινικός) from clini (bed; κλίνη) from the verb clino (to slope, incline, bend; κλίνω) .


See also "Etymology of climate" (Post 70)


From the same root
clinical, policlinic


In modern Greek
a) clinici: clinic [κλινική]

b) clinicos: clinical [κλινικός]

c) clini: bed [κλίνη]

d) cliniris: bedridden, confined to one's bed [κλινήρης]

e) clino: incline, slope [κλίνω]

f) clisi: inclination, bent [κλίση]Η λέξη clinic (κλινική) προέρχεται από το Λατινικό clinicus, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού κλινικός από το κλίνη (από το ρήμα κλίνω).


Post 71.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

Etymology of climate

Etymology of climate
The word climate derives from the Latin clima (gen. climatis) "region, slope of the Earth,", which is a transliteration of the Greek clima (region, zone; κλίμα) from the verb clino (to slope, incline, bend; κλίνω) thus "slope of the Earth from equator to pole,"

From the same root
incline, decline, inclination, declension, declination, declivitous, declivity, climax, clinic, lean

In modern Greek
1. clino : incline, slope, decline (grammar) [κλίνω]
2. clisi:
inclination bent, slope gradient, declension [κλίση ]
3. climax or climaka: scale, ladder [ κλίμαξ or κλίμακα]
4. apoclisi:
declination, devergency, deviation [απόκλιση ]
5. cliticos:
adj inflected [κλιτικός ]
6. clini : bed [κλίνη]
7. clinici : clinic [κλινική]
8. clima: climate [κλίμα ]

Η λέξη climate προέργεται από Λατινικό clima (γεν. climatis), το οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού κλίμα, από το ρήμα κλίνω.

clino (κλίνω) --> clima (κλίμα) --> clima --> climate

Post: 70In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

Etymology of fame

Etymology of fame

Fame derives from the latin fama, which is merely a transliteration of the Greek doric form fama (fame; φάμα) of feme (fame; φήμη) from the verb feme (say, speak; φημί).

From the same root
Famed, famous

In modern Greek
a) feme: fame [φήμη]
b) femesmenos: famous [φημισμένος]

Η λέξη fame προέρχεται από το λατινικό fama, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του δωρικού τύπου φάμα της λέξης φήμη από το ρήμα φημί.

feme (fama) --> fama --> fame

Post 69

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2009

Etymology of "fall"

Etymology of fall.

The verb fall came from the Latin fallo (fallere), which is a soft form of the Greek verb sfallo (fall, make someone to fall, deceive, make mistake; σφάλλω).


From the same root.
Fallacy, fail, false


In modern Greek
a) sfallo: make a mistake, be wrong mistaken [σφάλλω]
b) sfalma: mistake, error, fault, inaccuracy [σφάλμα]


Το ρήμα fall (πέφτω, υποκύπτω, κλ) προέρχεται από το Λατινικό fallo (fallere), το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το Ελληνικό σφάλλω (κυριολ.: κάνω κάποιον να πέσει, ανατρέπω κατά την πάλη).


sfallo (σφάλλω) --> fallo --> fall


Comment.: Others etymologize fallo and fail from the Greek verb filo (I deceive; φηλώ)


Post 68.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/