Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

Etymology of fame

Etymology of fame

Fame derives from the latin fama, which is merely a transliteration of the Greek doric form fama (fame; φάμα) of feme (fame; φήμη) from the verb feme (say, speak; φημί).

From the same root
Famed, famous

In modern Greek
a) feme: fame [φήμη]
b) femesmenos: famous [φημισμένος]

Η λέξη fame προέρχεται από το λατινικό fama, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του δωρικού τύπου φάμα της λέξης φήμη από το ρήμα φημί.

feme (fama) --> fama --> fame

Post 69

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: