Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

TAXONOMY

Etymology of taxonomy

It derives from the French taxonomie coined from the Greek words taxis (τάξις; order, arrangement) + -nomia (method) from -nomos (νόμος; managing, law) from nemein (manage, distribute, put in order).

In modern Greek
a) τάξις: order [taxis]
b) νόμος: law [nomos]

Το taxonomy (ταξινόμηση) προέρχεται από τις λέξεις τάξις και νόμος

taxis + nomos --> taxonomy.

Post 51


In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: