Σάββατο, 14 Ιουνίου 2008

BUTTER

Etymology of butter.

The word BUTTER derives from the Latin butyrum (butter), which is a transliteration of the Greek βούτυρον (boutyron; cow-cheese, butter) from βους (bous; cow) and τυρός (tyros; cheese).
_
In modern Greek:
α) βούτυρο: butter [butyro or better vutyro]
β) τυρί: cheese [tyri]
γ) βόδι: cow [bodi or better vodi]
_
Η λέξη BUTTER προέρχεται από το λατινικό butyrum (βούτυρο), από το ελληνικό βούτυρον από το βους και τυρός.
_
βους + τυρός -> βούτυρον -> butyrum -> butter
_
Post 30.
_

Δεν υπάρχουν σχόλια: