Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

Etymology of task

Etymology of task
Task comes from the old French tasque from tasche (duty) from the Latin tasca (a duty, assessment) from taxa, which derives from the Greek verb tasso (put in order, evaluate; τάσσω).

From the same root.
taxonomy, taxi (from taximeter)

French: tache

In modern Greek
a) tasso: put in order [τάσσω]
b) taxinomisi:
taxonomy [ταξινόμηση]
c) taxis:
order [τάξις]
d) taxi: taxi [ταξί]

Το task (καθήκον) προέρχεται από το Λατινικό tasche (καθήκον, υποχρέωση), το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το Ελληνικό ρήμα τάσσω.

Post 87.In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: