Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

Etymology of Geronimo

Etymology of Geronimo
Geronimo was called a famous Apache leader. The name is the Greek name Hieronimos, which is composed by the words Hieros (holy, sacred; ιερός) and Onoma (name; όνομα).

From the same roots.
Jerome, hier-, hierarch, hierarchy, hieratic, hiero-, hieroglyphic, hierophant, name, namely, nomenclature, nominal, nomination, nominee.

In modern Greek.
a) Hieros: holy, sacred [ιερός]
b) Hierarchis: hierarch [ιεράρχης]
c) Hierarchia: hierarchy [ιεραρχία]
d) Hieraticos: hieratic [ιερατικός]
e) Hieroglyphicos: hieroglyphic [ιερογλυφικός]
f) Hierophantis: hierophant [ιεροφάντης]
g) Onoma: name [όνομα]
h) Onomatologia: nomenclature [ονοματολογία]
i) Nomenclatura: nomenclature [νομενκλατούρα]
j) Onomatopoieia: onomatopoieia [ονοματοποιεία]


Το Geronimo (Τζερώνυμο) ήταν το όνομα κάποιου Ινδιάνου ηγέτη. Το όνομα προέρχεται από το Ελληνικό Ιερώνυμος.

Post: 85.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: