Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Etymology of plus, plural

The word plus comes from the Latin plus (more) from the Greek pleos [more, in greater number, more than; Gr.: πλέος].

From the same root: 
plural, pluri- pluralism, plurarity, pluralize, pluralist, pleo- (pleomorphic etc), poly-, plethora


In modern Greek (Romeika, Rumca): 

a) pleon: more [Gr: πλέον]

b) pleonasma: surplus, excess [Gr: πλεόνασμα]

c) pleonasmos: pleonasm [Gr: πλεονασμός ]

d) pleonektima: advantage [Gr: πλεονέκτημα]

e) plethos: a lot of, a large number of [Gr: πλήθος]

f) plethintikos: plural [Gr: πληθυντικός]

g) plethismos: population [Gr: πληθυσμός]

h) plethora: plethora, plenty [Gr: πληθώρα]


_______________________ Post 228 __________________Δεν υπάρχουν σχόλια: