Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Etymology of galley

The word galley comes from the Old French galie, from Medieval Latin galea, from the Late Greek galea, from galei (a kind of fish; Gr: γαλέη).

In modern Greek:
a) galera: galley [Gr: γαλέρα]
b) galeos: tope [a kind of fish; Gr: γαλέος]________________ Post 231. More. _____________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: