Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

Etymology of crypt

The word crypt (vault, cavern) comes from the Latin crypta (vault, cavern), from the Greek crypte, fem. of cryptos [hidden; Gr: κρυπτός], verbal adj. from cryptein [to hide, to conceal; Gr: κρύπτειν]. See also "etymology of grotesque" here.
.
From the same root:
cryptic, crypto-, cryptogam, cryptogram, cryptographer.
.

In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) crypte: crypt [Gr.: κρύπτη]
b) crypto (or cryvo): to hide, conceal, secrete [Gr.: κρύπτω or κρύβω].
c) cryptographos: cryptographer [Gr.: κρυπτογράφος]
d) cryptographima: cryptogram, coded message [Gr.: κρυπτογράφημα]
.
______________________ More. Post 214. ________________Δεν υπάρχουν σχόλια: