Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2008

ALMOND

Etymology of almond.

Almond comes from the old french almande, from the Vulgar Latin amendla, from Latin amygdala, which is merely a transliteration of the Greek αμύγδαλα-amygdala (almonds).

In modern Greek
a) Αμύγδαλα: almonds [amygdala]

Η λέξη almond προέρχεται από το γαλλικό almande, από το κοινό λατινικό amendla, από την Λατινική amygdala, το οποίο αποτελεί απλώς μεταγραφή του Ελληνικού αμύγδαλα.
_
αμύγδαλα --> amygdala --> amendla --> almande --> almonds


Post 57.


Δεν υπάρχουν σχόλια: