Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

ALMS derives from the Greek "eleemosyne"

Etymology of alms
Alms derives from the old English ælmesse from the Vulgar Latin alemosyna from the Latin eleemosyna, which is a transliteration of the Greek eleemosyne (ελεημοσύνη; alms, charity, mercy)

From the same root.
almoner, eleemosynary

In modern Greek
a) eleemon: charitable, beneficent [ελεήμων]
b) eleemosyne: charity, alms [ελεημοσύνη]
c) eleos: pity, mercy, compassion [έλεος]

Η λέξη Alms (ελεημοσύνη) προέρχεται από παλαιό αγγλικό ælmesse από την κοινή Λατινική alemosyna από την Λατινική eleemosyna, η οποία και αποτελεί απλή μεταγραφή της ελληνικής ελεημοσύνης.

eleemosyne (ελεημοσύνη) --> eleemosyna --> alemosyna --> alemosna --> ælmesse --> alms

Post 58.


In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: