Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

Some sources

1. Lemon GW. English Etymology or, a Derivative Dictionary of the English Language: in two Alphabets. Robinson G eds. London M.DCC.LXXXIII (1783).

2. Valpy F.E.J. Dictionary of the Latin Language. Longman and Co. London, 1828.

3. Κούβελας ΒΑ. Ετυμολογικό και Ερμηνευτικό Λεξικό της Λατινικής Γλώσσας. Μακεδονικές Εκδ. Αθήνα, 2002, [ISBN 960-319-224-4].

4. Online Etymology Dictionary [ http://www.etymonline.com/ ]

5. Σταματάκος Ι. Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης. Εκδ. Δεδεμάδη. Αθήνα, 2006.

6. Τζιροπούλου-Ευσταθίου Α. Έλλην Λόγος. Εκδ Γεωργιάδης. Αθήνα, 2003, [ISBN 960-316-190-Χ].

7. π. Κωνσταντίνου Οικονόμου. Περί της Γνησίας Προφοράς της Ελληνικής Γλώσσης. Εκδ. Φιλόμυθος. Αθήνα, 1993, [ISBN 960-7375-06-8]

8. Etymologicum Magnum. Lipsiae MDCCCXVI (1816).

9. Nikos Sarantakos' Homepage [ http://www.sarantakos.com/ ]

Δεν υπάρχουν σχόλια: