Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2009

Etymology of incline, recline and decline

Etymology of incline, recline and decline
All three verbs have the same root -cline combined with the prefixes in-, re- and de-, respectively. The root derives from the Latin verb clino, which is a transliteration of the Greek verb clino (to slope, incline, bend; κλίνω).

See also "Etymology of climate" (Post 70)

From the same root:
inclination, declension, declination, declinable, declivitous, declivity, climax, clinic, lean

In modern Greek
1. clino : incline, slope, decline (grammar) [κλίνω]

2. clisi: inclination bent, slope gradient, declension [κλίση ]

3. climax or climaka: scale, ladder [ κλίμαξ or κλίμακα]

4. apoclisi: declination, devergency, deviation [απόκλιση ]

5. cliticos: adj inflected [κλιτικός ]

6. clini: bed [κλίνη]

7. clinici: clinic [κλινική]

8. clima: climate [κλίμα ]


Τα ρήματα incline (κλίνω, σκύβω, τείνω, ρέπω), recline (ανακλίνομαι, πλαγιάζω) και decline (κλίνω, γέρνω, κατηφορίζω, φθίνω, παρακμάζω, δύω) έχουν στη ρίζα τους το Λατινικό ρήμα clino, το οποίο είναι μεταγραφή του Ελληνικού κλίνω

Post 73

Δεν υπάρχουν σχόλια: