Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

MACARONI

Etymology of macaroni

The word MACARONI derives from the southern Italian dialect word macceroni (pl. of maccarone) from maccare that derives from the Greek word makaria, which was a food made from barley.

Η λέξη MACARONI προέρχεται από τη λέξη της διαλέκτου της νοτίου Ιταλίας macceroni (από το maccare) η οποία προέρχεται από την ελληνική λέξη μακαρία, που ήταν φαγητό φτιαγμένο από κριθάρι.

makaria --> maccare --> macceroni --> macaroni

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: