Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

CHAIR

Etymology of chair.

The word chair came into English from the old French chaire created fom the Latin cathedra (cadeira --> chaere), which derives from the Greek καθέδρα (kathedra; chair, seat).

From the same root: cathedra, cathedral, ex cathedra

In modern Greek:
a) καθέδρα: cathedra [kathedra]
β) καθεδρικός (ναός): cathedral [kathedrikos naos]
γ) από καθέδρας: ex cathedra [apo kathedras]

Η λέξη chair προήλθε από το Γαλλικό chaire που δημιουργήθηκε από το Λατινικό cathedra, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το Ελληνικό καθέδρα (kathedra).

καθέδρα (kathedra) --> cathedra --> cadeira --> chaere --> chaire --> chair
.
Post: 23
.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: