Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

JOT

Etymology of jot

The noun JOT (the least part of something; a little bit; a small amount of) along with the verb JOT -usually fol. by down- (to write or mark down quickly or briefly; to make a short note of) derive from the Greek word iota, which is the letter -i-, the smallest letter in the Greek alphabet and is used metaphorically for the smallest thing.

From the same root: jot, jot down, not a jot or tittle, iota.

Το ουσιαστικό JOT (μικρή ποσότητα, ίχνος) καθώς και το ρήμα JOT (συνήθως ακολουθούμενο από το down: γράφω κάτι πρόχειρα, γρήγορα) προέρχονται από το ελληνικό γράμμα γιώτα (ι), το οποίο είναι το μικρότερο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου.

iota --> jota --> jot

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: